پاکت زنی

در این فرایند با توجه به محصول تولیدی صفحه مثبت یا منفی جهت جلوگیری از اتصال کوتاه در پاکت پلی اتیلنی قرار می گیرد و با توجه به آمپر ساعت مدنظر چیدمان یا تعداد صفحات مشخص می شود و در نهایت از پاکت زنی برای فرایند COS خارج می شود.