خمیر سازی

در واحد خمیر سازی مواد فعال مثبت و منفی جهت قرار گرفتن بر روی شبکه های تولیدی ساخته می شوند. مواد اصلی هر دو خمیر اکسید سرب ، آب ، اسید و افزودنی های خاص هر یک از خمیرها می باشد.