خط نهایی

در این مرحله ابتدا عمل هم سطح سازی الکترولیت سازی ، هیت سیلینگ پلاک به درب ، تست نشتی پلاک به درب ، شستشوی باطری ، تست جریان بالا ( بررسی اتصال کوتاه و جوش سلولی) و ولتاژ بالا ( بررسی روزنه و نشتی الکترولیت سطح باطری)

در این مرحله ابتدا عمل هم سطح سازی الکترولیت سازی ، هیت سیلینگ پلاک به درب ، تست نشتی پلاک به درب ، شستشوی باطری ، تست جریان بالا ( بررسی اتصال کوتاه و جوش سلولی) و ولتاژ بالا ( بررسی روزنه و نشتی الکترولیت سطح باطری)
در این مرحله ابتدا عمل هم سطح سازی الکترولیت سازی ، هیت سیلینگ پلاک به درب ، تست نشتی پلاک به درب ، شستشوی باطری ، تست جریان بالا ( بررسی اتصال کوتاه و جوش سلولی) و ولتاژ بالا ( بررسی روزنه و نشتی الکترولیت سطح باطری)
No Internet Connection
  • Add to Phrasebook
    • No wordlists for Persian -> Persian…
    • Create a new wordlist…
  • Copy