تولید شبکه

شبکه ها به عنوان جمع کننده جریان و نگهدارنده مواد فعال درباتریهای سرب- اسید بکارمی روند. روشهای متفاوتی برای تولید شبکه های سرب – اسید وجود دارد که در این شرکت از روش ریخته گری ثقلی استفاده می شود و شبکه های تولیدی با الیاژ سرب کلسیم قلع بصورت فول فریم تولید می شود.