ایمنی و بهداشت (HSE)

واحد HSE با استفاده از کارشناسان ایمنی، بهداشت، محیط زیست و متصدی آموزش در جهت رعایت کامل اصول بهداشتی کارکنان در محیط های کاری و بالا بردن ضریب ایمنی در فعالیت ها به جهت پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت ها و کاهش آمار حوادث با افزایش سطح آگاهی کارکنان مشغول به فعالیت می باشد.