فروش و خدمات پس از فروش

این واحد زیر نظر مدیر فروش فعالیت می کند و ویژگی های زیر را دارا می باشد:

توانایی هدایت کسب و کار از طریق تحقیق و ارزیابی، مشتری محور و خدمت گرا بودن، توانایی انجام تبلیغات موثر و انجام برنامه ریزی فروش، نظارت بر ایجاد و مدیریت نظام خدمات دهی به مشتریان برای تداوم تولید، توانایی مدیریت و نظارت از مرحله فروش تا توزیع و مصرف کننده نهایی، با توجه به هزینه ها و تکنیک های برنامه ریزی .

این بخش ابتدا در خواست (سفارش) مشتری را با استفاده از فرم سفارش به صورت سیستمی دریافت می نماید و پیش فاکتور در مرحله اول صادر می نماید. لذا در جهت کسب رضایت مندی مشتری در خصوص تحویل به موقع و انتقال نظریات و پیشنهادات مشتریان همواره فعال بوده و کلیه موارد بهبود را مستمرا پیگیری می نماید.

تلفن واحد فروش: (داخلی ۲۳۲) ۰۲۳.۳۱۰۱

تلفن خدمات پس از فروش:  (داخلی ۲۴۰) ۰۲۳.۳۱۰۱

پست الکترونیک: aftersales@psbco.ir