نگهداری و تعمیر

متشکل از نیروهای متخصص و مجرب با اجرای مجموعه ای از استاندارد های نگهداری و تعمیرات ونیز دستورالعمل ها و تجارب گذشته برای حفظ و نگهداری تجهیزات و به حداقل رساندن توقفات تلاش می کنند.