بسته بندی محصولات با توجه به خواسته های مشتری صورت گیرد.