آموزش و ارزیابی کارکنان

واحد آموزش شرکت پاسارگاد صنعت باطری با توجه به اهداف زیر در این واحد ها ایفای نقش می نماید.

  1. شناسایی نیازهای آموزشی و شایستگی اشخاصی که تحت کنترل سازمان کارهایی تاثیرگذار بر سیستم مدیریت کیفیت انجام می دهند
  2. دانش مورد نیاز برای عملیات فرآیندهای خود و دست یابی به انطباق محصولات و خدمات
  3. در دسترس بودن دانش سازمانی