آزمایشگاه

این شرکت در جهت تکمیل زنجیره فعالیتهای تخصصی خود اقدام به تأسیس و راه اندازی آزمایشگاه مرجع تست محصول نهایی  در کارخانه خود نموده است ودر همین راستا در سال ۱۳۹۳به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد انتخاب گردیده است .

با توجه به اهمیت مواد اولیه و اثرگذاری آن بر روی قطعه نهایی ۱۰۰% کلیه مواد اولیه ورودی به صورت نمونه برداری از محموله در هنگام ورود بررسی می گردد و علاوه بر مورد مذکور قبل از خریداری انبوه نمونه بصورت عملکردی در فرایندی تست و اثرگذاری آن در آزمایشگاه بررسی می گردد.