معرفی واحدها

در شرکت پاسارگاد صنعت باطری واحد های کاری به دو بخش واحد های تولیدی و واحد های ستادی تقسیم میشوند.

واحد های تولیدی

واحد های تولیدی این مجموعه  شامل  پنج واحد به شرح ذیل میباشند.