قالب L1

باطری ۵۰ آمپر

کد :۵۵۰۳۰
آمپر استارت :۳۸۰
جهت قطب ها :استاندارد
امکان جابجایی قطب ها وجود دارد

قالب L2

باطری ۵۵ آمپر

کد :۵۵۵۳۰
آمپر استارت :۴۲۰
جهت قطب ها :استاندارد
امکان جابجایی قطب ها وجود دارد

ویدیو

باطری ۶۰ آمپر

کد :۵۶۰۳۰
آمپر استارت :۴۵۰
جهت قطب ها :استاندارد
امکان جابجایی قطب ها وجود دارد

قالب L3

باطری ۶۶ آمپر

کد :۵۶۶۳۸
آمپر استارت :۵۷۰
جهت قطب ها :استاندارد
امکان جابجایی قطب ها وجود دارد

ویدیو

باطری ۷۴ آمپر

کد :۵۷۴۱۲
آمپر استارت :۶۰۰
جهت قطب ها :استاندارد
امکان جابجایی قطب ها وجود دارد

قالب L5

باطری ۹۰ آمپر

کد :۵۹۰۳۸
آمپر استارت :۷۰۰
جهت قطب ها :استاندارد
امکان جابجایی قطب ها وجود دارد

ویدیو

باطری ۱۰۰ آمپر

کد :۶۰۰۳۸
آمپر استارت :۷۵۰
جهت قطب ها :استاندارد
امکان جابجایی قطب ها وجود دارد

قالب N150

باطری ۱۵۰ آمپر

کد :N150
آمپر استارت :۹۵۰
جهت قطب ها :استاندارد
امکان جابجایی قطب ها وجود دارد

قالب D23

باطری ۶۰ آمپر

کد :۵۶۰۶۸
آمپر استارت :۴۵۰
جهت قطب ها :استاندارد

باطری ۶۰ آمپر

کد :۵۶۰۶۹
آمپر استارت :۴۵۰
جهت قطب ها :معکوس

قالب D26

باطری ۶۰ آمپر

کد :۵۶۰۲۴
آمپر استارت :۴۵۰
جهت قطب ها :معکوس

باطری ۷۰ آمپر

کد :۵۷۰۲۴
آمپر استارت :۵۷۰
جهت قطب ها :معکوس

باطری ۶۰ آمپر

کد :۵۶۰۲۹
آمپر استارت :۴۵۰
جهت قطب ها :استاندارد

باطری ۷۰ آمپر

کد :۵۷۰۲۹
آمپر استارت :۵۷۰
جهت قطب ها :استاندارد
امکان جابجایی قطب ها وجود دارد

۶۰۲۴

۶۰۲۹

۷۰۲۴

۷۰۲۹