مدت ضمانت :

محصولات شرکت پاسارگاد صنعت باطری، دارای مدت ضمانت مشخص می باشد که بروی کارت گارانتی درج شده است. این شرکت نواقص و معایب حین ساخت و تولید محصول را پس از احراز نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش خود تعویض می نماید. لازم به ذکر است ضمانت باطری دوم تا تاریخ انقضاء ضمانت باطری اول محاسبه می گردد.


شرایط ابطال ضمانت:

۱- نداشتن یا مخدوش بودن هلوگرام.

۲- سفید شدن نشانه گر ( چشمی ) باطری.

۳- عدم تناسب ظرفیت باطری با مصرف خودرو.

۴- باز کردن باطری و یا اضافه کردن الکترولیک به هر روش.

۵- نداشتن ضمانت نامه یا مخدوش بودن مندرجات آن .

۶- هر نوع اتصال کوتاه یا خوردگی قطب ها، شکستگی، دفرمگی و تغییر شکل باطری.

۷- عدم انطباق  مشخصات خودرو درج شده در ضماتنامه با خودرو مراجعه کننده.

۸- کمبود شارژ یا شارژ بیش از حد که منجر به خشک شدن یا کم شدن الکترولیک می شود.