کیورینگ
فرایند کیورینگ که به هدف کاهش در صد متال آزاد ، افزایش سطح مواد فعال و افزایش چسبندگی خمیر به شبکه بکار گرفته می شود شامل دو مرحله است. مرحله اول را کیورینگ و مرحله دوم را خشک کن می نامند. در مرحله اول افت متال ، کریستال گیری مجدد سولفاتهای پایه و خوردگی شبکه و افزایش چسبندگی خمیر به شبکه رخ می دهد در مرحله خشک کردن کاهش رطوبت صفحه رخ میدهد تا در مرحله مونتاژ صفحات ، مشکل ایجاد نگردد.