ریخته گری پل بست (COS)

فرآیند (COS) شامل مراحل زیر می باشد:

  • مرحله اول COS چیدمان صفحات یا به عبارتی تغذیه در داخل دستگاه می باشد.
  • مرحله بعد تنظیم کردن پرچمها ، شستشو و برس زدن سر پرچمها می باشد. به هر دلیلی اگر پرچم از بست در آید یا داخل بست بصورت یک پارچه در نیاید یک باتری خراب می شود.
  • مرحله بعدی در واحد COSتزریق سرب به داخل قالب و نشستن پرچم داخل مذاب است
  • مرحله آخر فرایند COS تخلیه دسته صفحات به داخل جلد باتری می باشد.