خمیر مالی

فرایندی است که در طی آن خمیرهای مثبت و منفی بر روی شبکه های تولیدی قرار می گیرند . پارامترهای مهم در خمیرمالی عبارت است از میزان خمیر قرار گرفته بر روی شبکه و چگونگی قرارگیری آن از نظر چسبندگی و یکنواختی که بایستی در این فرایند مدنظر قرار گیرد .