اسید پرکنی

در این مرحله باتری با دانسیته مشخص جهت اعمال جریان و شارژ باتری دراخل باتری ریخته و داخل وانهای آب قرار میگیرد.