Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ghaemaj/public_html/psbco.ir/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 1600
مونتاژ باطری | پاسارگاد صنعت باطری
انتخاب صفحه

مونتاژ باتری

دستگاه مونتاژ جهت اتصال صفحات گروپ شده به جلد ، جوش درب به جلد ، جوش دادن قطبها ،تست نشتی زیر دب وکارگذاری چشمی برروی درب می باشد.

  • مرحله اول فرایند مونتاژ تست اتصال کوتاه می باشد که در این فرایند اتصال کوتاه ناشی از صفحات مثبت و منفی در برخی موارد شناسایی و اعلام میگردد .
  • مرحله ی بعدی جوش خانه به خانه می باشد که در این فرایند خانه های باتری با یکدیگر سری می شوند تا ولتاژ مد نظر را تامین نمایند.

    پس از مرحله فوق مجدداٌ باتری بایستی تست اتصال کوتاه را بگذراند تا صحت فرآیند های قبلی تایید گردد.

    پس از تست اتصال کوتاه دوم باطری جهت چسباندن درب به جلد وارد مرحله بعدی یعنی هیت سیلینگ درب به جلد می شود.

  • مرحله بعدی تشکیل قطبهای مثبت و منفی باتری می باشد که در این مرحله کنتاکتهای تولید شده در واحد COS با بوشهای درب در قالب قرار گرفته ، ذوب شده و با یکدیگر ادغام می شوند.
  • مرحله بعدی انجام تست نشتی جهت صحت عملکرد هیت سیلینگ می باشد.
  • مرحله آخر فرایند مونتاژ حک کد مونتاژ برای شناسایی ردیابی محصول می باشد.