معرفی واحدها

صفحه سازی

مرحله اول ساخت باطری، صفحه سازی می باشد. برای مشاهده توضیحات و تصاویر این مرحله روی تصویر بالا کلیک کنید.

مونتاژ

مرحله دوم ساخت باطری، مونتاژ می باشد. برای مشاهده توضیحات و تصاویر این مرحله روی تصویر بالا کلیک کنید.

شارژ

مرحله سوم ساخت باطری، شارژ می باشد. برای مشاهده توضیحات و تصاویر این مرحله روی تصویر بالا کلیک کنید.

بسته بندی

مرحله آخر ساخت باطری، بسته بندی می باشد. برای مشاهده توضیحات و تصاویر این مرحله روی تصویر بالا کلیک کنید.

آزمایشگاه

برای مشاهده توضیحات و تصاویر روی تصویر بالا کلیک کنید.

کنترل کیفیت

برای مشاهده توضیحات و تصاویر روی تصویر بالا کلیک کنید.

تضمین کیفیت

برای مشاهده توضیحات و تصاویر روی تصویر بالا کلیک کنید.

تاسیسات

برای مشاهده توضیحات و تصاویر روی تصویر بالا کلیک کنید.