آزمایشگاه :

اين شركت در جهت تكميل زنجيره فعاليتهاي تخصصي خود اقدام به تأسيس و راه اندازي آزمايشگاه مرجع اندازه گيري و كاليبراسيون در كارخانه خود نموده است ودر همین راستا در سال ۱۳۹۳به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد انتخاب گردیده است .